Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Φάρμακα και Υγεία...

Λάβαμε από το Νέο ΙΝΚΑ και δημοσιεύουμε


Φάρμακα και Υγεία

Η κατάσταση στην χώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το «κράτος» εντός και εκτός ευρωπαϊκών δεσμεύσεων δεν καλύπτει ουσιώδεις σκοπούς της αιτίας συγκρότησης και ύπαρξής του. Η Ε.Ε. είτε ως αιτία της κρίσης είτε ως μηχανισμός δανειστών επιβάλλει ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα ενάντια σε θεμελιώδεις καταστατικές της αρχές και κανόνες.

Ερωτάται  ο λαλίστατος κ. υπουργός της (κατ’ ευφημισμόν) Υγείας:
-           Εάν γνωρίζει τον διαχωρισμό μεταξύ πρωτοτύπων φαρμάκων, αντιγράφων φαρμάκων και γενοσίμων φαρμάκων;
-           Εάν γνωρίζει να υπάρχουν κατηγορίες γενοσίμων φαρμάκων, ήτοι περιέχοντα μόνο την «δραστική ουσία» ή και άλλα «συνέκδοχα αναγκαία συστατικά» ;
-           Εάν υπάρχει πειραματικός επιστημονικός ιατρικός και χημικός έλεγχος και κατηγοριοποίηση των γενοσίμων φαρμάκων ;
-           Εάν (τέλος) γνωρίζει τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της αυτουργίας και της συνέργειας, της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής και της παράβασης καθήκοντος;
Ως ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες είμαστε βέβαιοι ότι εκατοντάδες (τουλάχιστον) συμπολίτες μας έχουν χάσει την ζωή τους τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των τραγικών συνεπειών της πολιτικής αυτής στον τομέα της υγείας και χιλιάδες έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
Ως πολίτες αυτής της χώρας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τον πλήρη σεβασμό της ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και την άμεση τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους και της Ε.Ε.    

Στα κείμενα που ακολουθούν δεν μιλάμε εμείς. «Μιλάνε» κορυφαίας ισχύος και θεμελιώδους σημασίας διατάξεις

Α. Σύνταγμα της Ελλάδος
Αρθρο 2
1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Αρθρο 25
"1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. " 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

Αρθρο 106
2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

Β. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Άρθρο 12
     Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1. Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.
2. Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ικανοποιητικό
επίπεδο ίσο τουλάχιστον με εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της
102 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, σχετικά, με τα ελάχιστα όρια κοινωνικής
ασφάλειας.
3. Να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανύψωση του συστήματος
κοινωνικής ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο.

Αρθρο 13
Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για
κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση:

1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους
και δεν είναι σε θέση να τους εξασφαλίζει με δικά του μέσα ή από άλλη
πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται από σύστημα κοινωνικής
ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση
ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.

2. Να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που δικαιούνται παρόμοια βοήθεια να μη
βλέπουν να τους περιορίζονται από το λόγο αυτόν τα πολιτικά ή κοινωνικά
δικαιώματά τους.

3. Να προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε αναγκαία
προσωπική βοήθεια για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης
ανάγκης προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως.

Γ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Άρθρο 34
Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή
1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 35
Προστασία της υγείας
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου